Stanislaw Leśniewski: rethinking the philosophy of mathematics

TitleStanislaw Leśniewski: rethinking the philosophy of mathematics
Publication TypeJournal Article
AuthorsUrbaniak, R