Thesissen bij Dr. Frederik Van De Putte

Wat volgt is een niet-exhaustieve lijst van zeer algemene onderwerpen; deze zijn verder in te vullen naargelang de specifieke interesses van de student en naargelang het beoogde eindresultaat (bachelorproef/masterproef). Andere voorstellen rond (formele aanpakken van) specifieke wijsgerige problemen zijn ook welkom. Gelieve me via email te contacteren voor verdere vragen en/of voorstellen.

Filosofische onderwerpen

 • Onzekerheid in normatief redeneren
  Zie Sven Ove Hansson, "The Ethics of Risk". Dit onderzoek draait rond de vraag hoe gangbare theorieën (utilitarisme, deontische ethiek, deugden-ethiek, ...) kunnen aangepast worden om met onzekere gevolgen van handelingen om te gaan.
 • Prioriteiten
  Onderzoek naar de ontwikkeling en toepassing van prioriteiten, met bijzondere aandacht voor de rol van prioriteiten in defeasible (herzienbaar) redeneren en het omgaan met conflicterende informatie.
 • Belief revision: Isaac Levi
  Interpretatie en kritiek van Levi's theorie over de dynamiek van theorieën.
 • Acties en hun gevolgen
  Filosofie van actie: wat is een actie, wat betekent het dat iemand verantwoordelijk is voor iets, wat is de rol van intenties in handelen, ...
 • Acties, verantwoordelijkheden, en groepen
  Bestaat er zoiets als collectieve verantwoordelijkheid, collectief handelen, collectieve intenties, etc?

Logisch-filosofische onderwerpen

 • Deontische logica en logisch positivisme in de ethiek
  Onderzoek naar de vermeende discrepantie tussen (a) opvatting dat normen geen waarheidswaarde hebben (niet waar of vals kunnen zijn), en (b) gangbare aanpak in deontische logica, waarbij over normen gesproken wordt alsof ze wel een waarheidswaarde hebben.
 • Deontische conflicten
  Statuut van normatieve conflicten, onderscheiden van verschillende soorten, case-studies, etc; vergelijking met formele aanpak(ken) van deze conflicten.
 • Actie-logica en filosofie van actie
  Vergelijking van (a) formele logica's waarin acties en/of hun gevolgen en voorwaarden worden uitgedrukt, (b) filosofische discussies rond het concept van actie (en de relatie met intenties, opvattingen, doelen, verlangens, ...).
 • Moreel particularisme en deontische logica
  Zie o.a. werk van Jonathan Dancy, John Horty, Xavier Parent.
 • Sterke toelatingen: een paradoxale notie?
  Historiek van von Wrigts "Paradox of (strong) permission"; overzicht en eigen verwerking van pragmatische en logische oplossingen voor dit probleem.

Logische onderwerpen

 • Deontische logica
  Voorbeeld: formele aanpakken van deontische paradoxen en normatieve conflicten.
 • Actie-logica: vergelijkende studie
  Voorbeeld: vergelijking van de twee meest gangbare aanpakken om acties in formele logica's te behandelen, m.n. dynamische logica's en stit-logica's. Recent is er veel interesse rond de combinatie van beide aanpakken, die veel nieuwe vragen doet rijzen.
 • Niet-monotone logica's: vergelijkende studie
  Voorbeeld: vergelijking adaptieve logica's met circumscription (McCarthy), met default assumption consequence relations (Makinson), of met default logic (Reiter, Horty).
 • Belief revision
  Voorbeeld: problemen voor het klassieke AGM-paradigma en alternatieve modellen; belief revision en inconsistente theorieën, ...